Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1294 van de Commissie van 26 september 2018 tot niet-goedkeuring van pijnboomteer uit Landes als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Voor de EER relevante tekst.)