Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1294 оd 26. rujna 2018. o neodobrenju katrana bora iz Landesa kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (Tekst značajan za EGP.)