Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1294 ze dne 26. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje smrkový dehet z Landes jako základní látka (Text s významem pro EHP.)