Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1294 на Комисията от 26 септември 2018 година за неодобряване на катран от морски бор като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (Текст от значение за ЕИП.)