Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/609 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό μέγιστης τιμής αγοράς αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον δεύτερο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/154