Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 821/2006 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2006 , για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για την 27η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005