Vec T-489/04: Žaloba podaná dňa 20. decembra 2004: U.S. Steel Košice s.r.o. proti Komisii Európskych spoločenstiev