Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3410 — TOTAL/GAZ DE FRANCE)Text s významom pre EHP