Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru Regiónov - Zdravší, bezpečnejší a dôverujúcejší občania : Stratégia pre zdravie a ochranu spotrebiteľa {SEC(2005)425}