Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 31/2004 z 19. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP