Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva ( Konsolidovaný text — Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1)See annex B.