2006/6/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z  12. decembra 2005 , ktorým sa prijímajú pravidlá ustanovujúce postup pri poskytovaní finančnej pomoci ako príplatku k dôchodku pozostalého manžela/manželky trpiaceho zdravotným postihnutím alebo vážnou alebo dlhotrvajúcou chorobou