Zmluva o ústave pre európu - ČASŤ III — POLITIKY A FUNGOVANIE ÚNIE - HLAVA VI — FUNGOVANIE ÚNIE - KAPITOLA I — INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA - Oddiel 1 — Inštitúcie - Pododdiel 1 — Európsky parlament - Článok III-337