Agip Petroli Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. apríla 2006. # Agip Petroli SpA proti Capitaneria di porto di Siracusa a iní. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Taliansko. # Námorná kabotáž - Nariadenie (EHS) č. 3577/92 - Právo uplatniteľné na posádky plavidiel s tonážou nad 650 ton brutto, vykonávajúcich ostrovnú kabotáž - Pojem plavba, ktorá nasleduje po kabotážnej plavbe alebo jej predchádza. # Vec C-456/04. TITJUR