Písomná otázka E-4747/05 Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) Komisii. Šiesty rámcový program pre výskum a rozvoj