Vec C-244/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Bayerischer Verwaltungsgerichtshof z 19. apríla 2005, ktorý súvisí s konaním: Bund Naturschutz in Bayern e.V. a iní proti Freistaat Bayern