Písomná otázka E-2396/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 - 2013