Odporúčanie Komisie zo 6. apríla 2005 o širokopásmových elektronických komunikáciách po silnoprúdovom vedení (Text s významom pre EHP)