TITJUR Комисия/Италия Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на25 януари 1983 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения. # Дело 319/81.