Návrh vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov, zasadajúcimi v Rade, o financovaní pomoci Spoločenstva v rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 -2013 v súlade s Dohodou o partnerstve medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, ktorá bola podpísaná v Cotonou (Benin) 23. júna 2000 a revidovaná v Luxemburgu (Luxemburské veľkovojvodstvo) 25. júna 2005, a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES