Prijatie troch referenčných dokumentov na účely smernice Rady 96/61/ES z  24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia