Vec C-65/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  9. marca 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Zmluva ESAE — Pôsobnosť — Smernica 89/618/Euratom — Ochrana zdravia — Ionizujúce žiarenie — Používanie atómovej energie na vojenské účely — Oprava ponorky s jadrovým pohonom)