2004/766/ES: Rozhodnutie Komisie z 5. novembra 2004 o prijatí plánu prideľovania prostriedkov členským štátom pre rok 2005, určených pre zásobovanie ľudí bez finančných prostriedkov potravinami z rezervných skladov (oznámené pod číslom K(2004) 4356)