Štátna pomoc — Taliansko — Štátna pomoc C 29/2006 (ex NN 20/2003) — Reštrukturalizácia družstiev a ich konzorcií — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES (Text s významom pre EHP)