Vec T-312/05: Žaloba podaná 9. augusta 2005 – Komisia Európskych spoločenstiev/E. Alexiadou