Vec C-63/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas z  20. decembra 2005 , ktorý súvisí s konaním: UAB Profisa proti Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos