2004/912/: 2004/912/ES:#Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o dátume uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov#Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o dátume uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov PROPCELEX