Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/COMP/M.3429 — NOKIA/METSO/AVANTONE)Text s významom pre EHP