Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. októbra 2006.#Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike.#Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 92/43/EHS - Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín - Článok 6 ods. 4 - Osobitne chránené územie Castro Verde - Neexistencia alternatívnych riešení.#Vec C-239/04. Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. októbra 2006.