Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu, v znení nariadenia Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 (Text s významom pre EHP)