Vyhlásenie o vierohodnosti Dvora audítorov týkajúce sa šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) za finančný rok 2003