/* */

TITJUR Lütticke Rozsudok Súdneho dvora zo 6. februára 1973. # Alfons Lütticke GmbH proti Hauptzollamt Passau. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Finanzgericht München - Nemecko. # Vec 42-72.