Uznesenie Európskeho parlamentu obsahujúce odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu týkajúce sa uzatvorenia Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej (2006/2150(INI))