Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde vo veci štátnej pomoci týkajúcej sa projektu islandského podmorského kábla (Farice)