Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Rady o Európskom stredisku pre monitorovanie drog a drogovej závislosti“ (COM(2003) 808 final – 2003/0311 (CNS))