Stanovisko Komisie na základe článku 251 ods. 2 tretí pododsek písm. c) Zmluvy o ES k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu týkajúcim sa spoločnej pozície Rady, pokiaľ ide o návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu, k zmene a doplneniu návrhu Komisie na základe článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES