Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výdavkoch Záručnej sekcie EPUZF - Systém včasného varovania č. 1-4/2006