Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS))