2006/1013/ES: Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006 , ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Nemecko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom dokumentu K(2006) 7075]