2006/912/ES: Rozhodnutie Komisie z  8. decembra 2006 , ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/723/ES a 2005/873/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom na ich programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a programy kontrol zameraných na prevenciu zoonóz v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2006) 5937]