Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. januára 2005. Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. januára 2005.#Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike.#Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 75/439/EHS - Zneškodňovanie odpadových olejov - Prednosť spracovania regeneráciou.#Vec C-92/03.