Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 152/2004, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ