Rättelse till meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-45/19 (EUT C 122, 1.4.2019)