Nariadenie Komisie (ES) č. 189/2005 z 3. februára 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 4. februára 2005