2005/753/ES: Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o dovoz čerstvého mäsa z Brazílie [oznámené pod číslom K(2005) 4168] (Text s významom pre EHP)