Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 84/2005 z 10. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP