Smernica Komisie 2006/30/ES z 13. marca 2006 , ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí benomylovej skupiny (Text s významom pre EHP)