Οδηγία 2006/30/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2006 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για την ομάδα του benomyl (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)