Rozhodnutie Komisie, ktorým sa vyhlasuje, že opatrenia oznámené Českou republikou v súlade s prechodným mechanizmom podľa prílohy IV.3 Aktu o pristúpení, sa po pristúpení neuplatňujú (Text s významom pre EHP)