Súhrnné informácie o Wijziging van de Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2002 [Zmene kompenzačnej schémy pre odchod rybárov z odvetvia rybolovu z roku 2002 v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1595/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh produktov rybného hospodárstva ( Ú. v. EÚ L 291, 14.9.2004 )] (Text s významom pre EHP)